Versterking sportorganisaties

De werkgroep versterking sportorganisaties van Sportplein Groningen streeft ernaar om sportorganisaties zoals sportverenigingen, regionale trainingscentra’s (RTC’s), sportevenementenorganisaties en andere sportcommunities vormen in de provincie Groningen te ondersteunen bij het inspelen op verschillende maatschappelijke ontwikkelingen (zoals ontgroening, vergrijzing, veranderende wet- en regelgeving, economische omstandigheden, verwachtingen vanuit de lokale overhead). Door deze ontwikkelingen wordt er namelijk steeds meer kwaliteit gevraagd van bestuurders, trainers en andere vrijwilligers of medewerkers binnen deze organisaties. Daarom werken de partners binnen Sportplein Groningen aan deze kwaliteitsimpuls. De partners slaan hierbij bruggen tussen de activiteiten van de partners en sportorganisaties om zo een steentje bij te dragen aan de versterking van sportorganisaties.

Dit doet Sportplein Groningen door:

- Een overzicht te bieden van alle sportorganisaties en -evenementen in de provincie.
- Kennis te verzamelen en te delen rondom het functioneren van sportorganisaties.
- De kwaliteit van sportorganisaties en deskundigheid van kader te bevorderen.
- De werkdruk van vrijwilligers binnen de sportorganisatie te verminderen.
- Innovatie te bevorderen.

Projecten
Om sportorganisaties te versterken zijn er op dit moment een drietal projecten actief binnen het thema versterking sportorganisaties.

1. VERSTERKING SPORTVERENIGINGEN
Sportverenigingen in de provincie Groningen wensen ondersteuning. De meeste partners vervullen hierin ook al een rol en Sportplein Groningen biedt toegevoegde waarde in kennisdeling en visievorming. Ook kunnen kerntaken van partners nog beter op elkaar afgestemd worden en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening worden verhoogd. In de toekomst liggen er ook kansen voor gezamenlijke dienstverlening. Verder krijgen de sportverenigingen de komende tijd te maken met allerlei ontwikkelingen van vergrijzing, ontgroening en krimp. Dit betekent ook iets voor de wijze van verenigingsondersteuning. De behoefte van ondersteuning zal verschuiven van traditionele thema’s als vrijwilligers, ledenwerving en financiën, naar samenwerking/fusie, vernieuwing van het sportaanbod, hoe om te gaan met het verdwijnen van sportvoorzieningen. Kennisdeling, visievorming en innovatie van dienstverlening zijn onderdelen die binnen Sportplein Groningen worden opgepakt.

Kennisdeling
In het kader van kennisdeling en ter ondersteuning van verenigingen heeft Sportplein Groningen alle bijeenkomsten en cursussen voor verenigingen in kaart gebracht voor dit najaar. Benieuwd of er een interessante cursus of bijeenkomst voor uw vereniging wordt aangeboden?

Bekijk hier  het totale overzicht.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over het thema versterking van sportverenigingen? Neem dan contact op met projectcoördinator Bas van de Kant van Huis voor de Sport Groningen. Dit kan per e-mail b.vandekant@hvdsg.nl.

2. TALENTONTWIKKELING
Sportplein Groningen heeft als missie ‘Samen in beweging voor optimale sport in Groningen’. Deze missie is kun je voor talentontwikkeling vertalen naar: ‘Samen in beweging voor optimale Talentontwikkeling in Groningen’ . Daarin kunnen we vier fases onderscheiden die gebaseerd zijn op het LTAD-model. LTAD staat voor Long Term Athlete Development. In dit model komt het erop neer dat kinderen vroegtijdig met diverse sporten in aanraking moeten kunnen komen en gedurende hun jeugd steeds sportgerichter en omvangrijker getraind en begeleid worden.

De vier fases zijn:
A) Algemene sportontwikkeling - talent voor sport ontdekken
B) Talentherkenning - vooral door sporters zelf
C) Talentscouting - door experts
D) Talentontwikkeling - door talent-trainer/coaches en anderen

In elk van deze fasen spelen 1 of meerdere Sportplein-partners hun specifieke rol. Zo denkt Sportplein Groningen tot een betere afstemming van deze rollen te komen. Dit met als doel om uiteindelijk meer in Groningen geboren en opgeleide talenten tot een (inter)nationaal topsport-niveau te brengen.

Long Term Athlete Development (LTAD)

Meer informatie?
Wilt u meer weten over talentontwikkeling? Neem dan contact op met projectcoördinator Willem Veldman, Topsport Noord. Dit kan per e-mail w.veldman@topsportnoord.nl

3. SPORTEVENEMENTEN
Door alle evenementen overzichtelijk te presenteren op de evenementenkalender op de website van Sportplein Groningen kan de sportliefhebber in één oogopslag zien wat er te doen is. Door evenementen nader toe te lichten op de website, proberen wij sportevenementen nog verder onder de aandacht te brengen, zodat er meer deelnemers en/of bezoekers op af komen.

Sportplein Groningen wil ook kennis en ervaringen over het organiseren van sportevenementen verzamelen en delen met de belangrijkste stakeholders. Dit doen wij onder andere door het organiseren van kennisbijeenkomsten. Het organiseren van evenementen wordt steeds complexer. De verschillende betrokken stakeholders (overheden, sponsoren, bonden, locatie, deelnemers, bezoekers, etc) hebben allen eigen doelstellingen die de organisator moet stroomlijnen. Ook wordt er steeds meer verwacht als het gaat om de meerwaarde van het evenementen voor de lokale/regionale economie en maatschappij. Ons doel is om kennis en ervaringen hierover te verzamelen en delen om tot versterking van de evenementen te komen.

Om onze ambitie waar te maken proberen wij ook om evenementenorganisatoren direct en persoonlijk verder te helpen door een ‘matchmaking’ gesprek. Iedere evenementenorganisator kan vrijblijvend een gesprek aanvragen. Tijdens het gesprek bespreken wij knelpunten en kansen die er voor het evenement liggen. Naast misschien een directe tip proberen wij vooral de evenementenorganisator verder te helpen binnen het sportnetwerk van Sportplein Groningen:

  • Contacten met bonden, Huis voor de Sport en Topsport Noord-Nederland als het gaat om advies en ondersteuning (zie ook sportloket).
  • Contacten met gemeenten en provincie als het gaat om vergunningen en subsidies.
  • Contacten met hogescholen als het gaat om stagiaires of vrijwilligers.
  • Contacten met de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool als het gaat om nieuwe kennis en onderzoek.
  • Contacten met andere partijen binnen Sportplein Groningen om bijvoorbeeld de verbinding te zoeken met sportverenigingen, talentontwikkeling of kwetsbare groepen.

Naast informatievoorziening voor deelnemers/bezoekers en het faciliteren van evenementenorganisatoren wil de werkgroep ook een bijdrage leveren aan het binnenhalen van nieuwe sportevenementen naar de provincie. Ook ondersteunen wij mensen en organisaties die een nieuw sportevenement willen starten en daarbij hulp kunnen gebruiken.
In het realiseren van onze doelstellingen werken wij samen met het KennisCentrumEvents Drenthe.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over sportevenementen? Neem dan contact op met projectcoördinator Hans Slender, Hanzehogeschool Groningen, Instituut voor Sportstudies. Dit kan per e-mail h.w.slender@pl.hanze.nl