Pilots in het bewegingsonderwijs

Met behulp van pilots wil Sportplein Groningen een basis leggen voor een breder convenant (samenwerking) bewegingsonderwijs ‘sportieve gezonde school’, zodat meer scholen op termijn kunnen aanhaken en een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het ‘bewegende’ kind. Waarbij we ook rekening houden met de ontwikkelingen rondom de gezonde school en/of brede schoolaanpak.

Sportplein Groningen heeft de ambitie om een compleet dagarrangement sport en bewegen te ontwikkelen. Daarmee wil ze zowel een kwalitatieve als kwantitatieve impuls aan het bewegingsonderwijs in de provincie Groningen geven. De gemeente Groningen wil samen met schoolbesturen basisschoolleerlingen meer en beter laten bewegen. Daarvoor zijn in september 2013 drie pilotprojecten ‘Bewegen voor kinderen: slim, fit en gezond in drie Groningse wijken gestart. Sportplein Groningen wil de ervaringen vanuit de gemeente Groningen breder inzetten en toetsten in de provincie Groningen. Hiervoor zijn een drietal pilots voor het basisonderwijs ontwikkelt die plaatsvinden in Lewenborg, Ten Boer en Appingedam/Loppersum. 

In het schooljaar 2013/2014 worden 3 pilots in het basisonderwijs uitgevoerd in Lewenborg (gemeente Groningen), gemeente Ten Boer en de gemeenten Appingedam/Loppersum.

Het einddoel van het project 'bewegingsonderwijs' is door middel van de inzet van een professional/vakleerkracht (kwaliteit) met en op scholen een compleet dagarrangement sport en bewegen (kwantiteit) ontwikkelen. Daarmee gaan we voor het volgende resultaat:

1. De drie pilots worden in het schooljaar 2013/2014 uitgevoerd.

  • Kwaliteit: extra bewegingsonderwijs gegeven door een vakdocent, nastreven 2 uur per week les door professional.
  • Kwantiteit: extra beweegmomenten (2x per week) gericht op actieve pauze in combinatie met tussen de middag opvang en waar mogelijk in afstemming met bestaand naschools aanbod. In het kader van de nationale beweegnorm gezond bewegen (NNGB, 5 beweegmomenten per week) zetten we in op het verankeren van de actieve pauze als vast beweegmoment op school.
  • Coördinatie dagarrangement sport en bewegen: de vakdocent is hét gezicht voor al het            binnen, tussen en buitenschools beweegaanbod op school. Hij/zij stemt gymlessen school af op tussen en buitenschools sport en beweegaanbod.

2. Evaluatief onderzoek naar de ervaringen bij de pilot scholen (nulmeting)

  • Toolkit wijkscan (bewegende kind in de wijk in kaart)
  • Instrument extra bewegingsonderwijs + actieve pauze (effect in kaart)
  • Handreiking voor schoolseizoen 2014/2015 voor scholen die impuls aan bewegingsonderwijs willen geven. (mei 2014)

Deelnemende organisaties:

  • gemeenten: voorbereiding met de ambtelijke organisatie en afstemming over inzet             sportcoaches/brede vakdocenten
  • onderwijs: schooldirecties en betrokken docenten (groepsdocenten en vakdocenten). Ouders worden ook betrokken bij de uitvoering van het sport en spel atelier tussen de middag
  • kinderopvangorganisaties/(Sport)Verenigingen: mede ontwikkeling en uitvoering sport en spel atelier en/of naschoolse activiteiten
  • vliegende brigade Sportplein: afstemming, monitoring en professionals voor uitvoering activiteiten (brede vakdocenten)

​Uiteindelijk leveren we een rapportage op welke inzicht geeft op kind en schoolniveau in de kwaliteit en kwantiteit van het bewegingsonderwijs op de deelnemende scholen. Wat zijn de ervaringen van de scholen en leerlingen rondom de inzet van vakdocenten voor bewegingsonderwijs? En welke praktische tips kunnen we geven voor scholen die zich extra willen inzetten voor bewegingsonderwijs.