Sportieve gezonde jeugd

Kinderen in de provincie Groningen verdienen een optimale ontwikkeling zodat ze actief en gezond opgroeien, waarbij ze goed in hun vel zitten en volop mee kunnen doen in de maatschappij. Veel en verantwoord bewegen, goed bewegingsonderwijs en regelmatige sportbeoefening kan bijdragen aan de realisatie hiervan.

Uitbreiding en verbetering van het bewegingsonderwijs en aandacht voor een gezonde leefstijl is daarbij het uitgangspunt. De verschillende opleidingsinstituten (Instituut voor Sportstudies, RuG, Alfa-college en het Noorderpoort) en sportpartners werken hard aan het opleiden van professionals en het doen van onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen op cognitief, sociaal emotioneel en motorisch vlak.

Verantwoord en voldoende bewegen is een bewezen effectief middel om deze ontwikkeling te stimuleren en te ondersteunen. Het is van belang dat kinderen optimaal worden begeleid bij hun motorische ontwikkeling en elke dag kansen krijgen op het gebied van bewegen om hun ontplooiing te stimuleren en om gezond te blijven.

De sportpartners werken aan een 5 dagen bewegen model, zodat ieder kind dagelijks kan bewegen binnen en buitenschools.  Voor het verbeteren van het bewegingsonderwijs is het wenselijk dat het aantal vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs wordt uitgebreid. Dat geldt voor alle leerlijnen maar de focus van de sportplein partners ligt nu op het Basisonderwijs (PO) en het (V)MBO. Daarnaast richten de sportpartners zich op een betere herkenning van (sport) talent op school. Zodat kinderen een bewuste sportkeuze maken en een goede basis leggen voor een leven lang bewegen.

Projecten
Om de Groningse jeugd sportief en gezond te krijgen zijn er op dit moment een drietal projecten actief binnen het thema jeugd.

1. Sportieve Gezonde School
Doel van dit project van Huis voor de Sport Groningen is om een kwalitatieve en kwantitatieve sport- en beweegimpuls te geven op scholen in de provincie Groningen, waarbij ook aandacht is voor een gezonde leefstijl. Meer informatie over de Sportieve Gezonde School? Klik hier.

2. Talentherkenning
Op landelijk niveau zijn hieromtrent ontwikkelingen gaande vanuit het NISB en NOC*NSF, via programma's als 'ik wist niet dat ik het in mij had' en 'Sportkompas Utrecht'. Vanuit Sportplein Groningen zijn op dit deelthema nog weinig vorderingen. We nodigen u graag uit om mee te denken en/of bestaande initiatieven onder de aandacht te brengen.

3. (V)MBO
Dit jaar start de lectoraat Sportwetenschap een nieuw onderzoek naar de leefstijl van jongeren in het vmbo. De aangevraagde subsidie is door ZonMW toegekend.
Klik hier voor meer informatie.

Contactpersoon thema jeugd/bewegingsonderwijs
Remo Mombarg
E-mail: r.mombarg@pl.hanze.nl